Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου,Κινητοποίηση,Συμπαράσταση

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για τη συγκρότηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες… Όπως είναι φανερό κυβέρνηση και δανειστές αλλά και σύσσωμη η μνημονιακή «αντιπολίτευση» σχεδιάζουν να εκποιήσουν, να εκχωρήσουν και να ξεπουλήσουν όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις και συνολικά όλη τη δημόσια περιουσία.

Το Δη­μό­σιο τα­μείο της χώρας δεν ανή­κει πια στο Υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών αλλά σε ανε­ξάρ­τη­τη από το Ελ­λη­νι­κό κρά­τος Αρχή και η δη­μό­σια πε­ριου­σία έχει ήδη πε­ρά­σει στο Υπερ­τα­μείο. Ανά­με­σά τους και οι Δη­μό­σιες Επι­χει­ρή­σεις Ύδρευ­σης και η Δη­μό­σια Επι­χεί­ρη­ση Ηλε­κτρι­σμού, δη­λα­δή το νερό και το ρεύμα! Τα δη­μό­σια αγαθά τα οποία έπρε­πε να έχει πρό­σβα­ση κάθε κά­τοι­κος και κάθε πο­λί­της αυτής της χώρας πλέον εμπο­ρευ­μα­το­ποιού­νται με ότι αυτό ση­μαί­νει για την κοι­νω­νία, την οι­κο­νο­μία και ιδιαί­τε­ρα τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα. Συνέχεια ανάγνωσης «ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για τη συγκρότηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας»