Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου,Κινητοποίηση,Συμπαράσταση

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για τη συγκρότηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας


Αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες… Όπως είναι φανερό κυβέρνηση και δανειστές αλλά και σύσσωμη η μνημονιακή «αντιπολίτευση» σχεδιάζουν να εκποιήσουν, να εκχωρήσουν και να ξεπουλήσουν όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις και συνολικά όλη τη δημόσια περιουσία.

Το Δη­μό­σιο τα­μείο της χώρας δεν ανή­κει πια στο Υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών αλλά σε ανε­ξάρ­τη­τη από το Ελ­λη­νι­κό κρά­τος Αρχή και η δη­μό­σια πε­ριου­σία έχει ήδη πε­ρά­σει στο Υπερ­τα­μείο. Ανά­με­σά τους και οι Δη­μό­σιες Επι­χει­ρή­σεις Ύδρευ­σης και η Δη­μό­σια Επι­χεί­ρη­ση Ηλε­κτρι­σμού, δη­λα­δή το νερό και το ρεύμα! Τα δη­μό­σια αγαθά τα οποία έπρε­πε να έχει πρό­σβα­ση κάθε κά­τοι­κος και κάθε πο­λί­της αυτής της χώρας πλέον εμπο­ρευ­μα­το­ποιού­νται με ότι αυτό ση­μαί­νει για την κοι­νω­νία, την οι­κο­νο­μία και ιδιαί­τε­ρα τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα.

Το Υπερ­τα­μείο δεν ανή­κει στο Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο. Βρί­σκε­ται υπό τον έλεγ­χο των δα­νει­στών. Δεν εξα­ντλεί τη δρα­στη­ριό­τη­τά του στην εκ­ποί­η­ση της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας. Σκο­πός του είναι και η κα­τάρ­γη­ση των ελά­χι­στων εγ­γυ­ή­σε­ων κοι­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας που προ­σέ­φε­ρε – όσο προ­σέ­φε­ρε – ο δη­μό­σιος χα­ρα­κτή­ρας των πρώην ΔΕΚΟ.

Την ίδια στιγ­μή, εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες σπί­τια και επι­χει­ρή­σεις προ­βλέ­πε­ται να βγουν στο σφυρί λόγω χρέ­ους στις τρά­πε­ζες ή στο δη­μό­σιο.

Μπρο­στά μας βρί­σκε­ται άμεσα:

  • Η εκ­ποί­η­ση του 40% των λι­γνι­τι­κών μο­νά­δων και των ορυ­χεί­ων της ΔΕΗ των δύο αντα­γω­νι­στι­κό­τε­ρων σταθ­μών της ΔΕΗ, του ΑΗΣ Με­γα­λό­πο­λης και του ΑΗΣ Με­λί­της στην Φλώ­ρι­να.
  • Η πώ­λη­ση πο­σο­στών πλειο­ψη­φί­ας ή μειο­ψη­φί­ας του με­το­χι­κού κε­φα­λαί­ου δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων που είναι στο ΤΑΙ­ΠΕΔ, με προ­τε­ραιό­τη­τα όλες σχε­δόν τις ενερ­γεια­κές επι­χει­ρή­σεις (17% ΔΕΗ – 35% ΕΛΠΕ – 31% ΔΕΠΑ – 5% ΟΤΕ, κλπ)
  • Η με­τα­βί­βα­ση στο Υπερ­τα­μείο Επι­χει­ρή­σε­ων του Δη­μο­σί­ου με το πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ – ΟΣΥ Α.Ε. – ΣΤΑΣΥ Α.Ε. – ΟΣΕ ΑΕ – ΟAKA – ΕΛΤΑ, κλπ) για ρευ­στο­ποί­η­ση και εκ­ποί­η­ση δηλ. προ­ε­τοι­μα­σία του ξε­που­λή­μα­τος αυτών των ΔΕΚΟ με τρα­γι­κές επι­πτώ­σεις για τους ερ­γα­ζό­με­νους και το κοι­νω­νι­κό σύ­νο­λο.
  • Η πώ­λη­ση άλλων βα­σι­κών υπο­δο­μών και ακι­νή­των του Δη­μο­σί­ου (ακί­νη­τα της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Σπή­λαια – Μου­σεία και Ια­μα­τι­κές πηγές, κλπ).

Συ­να­γω­νι­στές και συ­να­γω­νί­στριες,

Αξί­ζει να πα­λέ­ψου­με ενά­ντια σε αυτή την κα­τά­στα­ση; Ή να την πά­ρου­με για δε­δο­μέ­νη, ορι­στι­κή και αμε­τά­βλη­τη; Θα θε­ω­ρή­σουμε δε­δο­μέ­νη, ορι­στι­κή και αμε­τά­βλη­τη την πα­ρά­δο­ση των σπι­τιών μας, των επι­χει­ρή­σε­ών μας, του ορυ­κτού μας πλού­του, των νερών μας στους δα­νει­στές;

Θε­ω­ρού­με ότι έχου­με υπο­χρέ­ω­ση, ότι είναι κα­θή­κον όλων μας να απο­τρέ­ψου­με την εκ­ποί­η­ση και ρευ­στο­ποί­η­ση όλης της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας.

Είναι χρέος μας απέ­να­ντι στα παι­διά μας, απέ­να­ντι στον ελ­λη­νι­κό λαό που πλή­ρω­σε μέσω της φο­ρο­λο­γί­ας την ανά­πτυ­ξη των υπο­δο­μών αυτών, απέ­να­ντι στους ανέρ­γους και ερ­γα­ζό­με­νους που θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν τις συ­νέ­πειες.

Κα­λού­με όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους και την ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία σε κοινή δράση για να τερ­μα­τι­στεί η εκ­ποί­η­ση του δη­μό­σιου πλού­του της χώρας.

Για να ανα­κτη­θούν από το Δη­μό­σιο, με ερ­γα­τι­κό και κοι­νω­νι­κό έλεγ­χο, όλες οι επι­χει­ρή­σεις στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας.

Για να μπει ένα τέρμα στις αντερ­γα­τι­κές και νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές, στα μνη­μό­νια, στην εξου­σία των δα­νει­στών.

Για να ανοί­ξει ο δρό­μος για τον πα­ρα­γω­γι­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό της χώρας μας και την ανα­κα­τα­νο­μή του πα­ρα­γό­με­νου πλού­του υπέρ των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των αδύ­να­μων κοι­νω­νι­κών στρω­μά­των.

Η απο­τρο­πή του ξε­που­λή­μα­τος όλων των δη­μό­σιων επι­χει­ρή­σε­ων και συ­νο­λι­κά της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας δεν μπο­ρεί να γίνει από τον κα­θέ­να με­μο­νω­μέ­να και ασυ­ντό­νι­στα.

Οι συν­δι­κα­λι­στι­κές ηγε­σί­ες δεν θέ­λη­σαν για αυτό δεν μπό­ρε­σαν να κι­νη­θούν έγκαι­ρα και απο­τε­λε­σμα­τι­κά στην συ­γκρό­τη­ση ενός ενω­τι­κού ερ­γα­τι­κού και κοι­νω­νι­κού με­τώ­που για να αντι­πα­λέ­ψουν την εκ­ποί­η­ση του δη­μό­σιου πλού­του.

Απαι­τεί­ται έστω και τώρα η ανά­λη­ψη πρω­το­βου­λί­ας από τα κάτω: από συν­δι­κα­λι­στι­κές και κοι­νω­νι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες, πρω­το­βάθ­μια συν­δι­κά­τα, συν­δι­κα­λι­στές, ερ­γα­ζό­με­νους και ενερ­γούς πο­λί­τες για συ­γκρό­τη­ση ενός κοι­νω­νι­κού με­τώ­που που θέ­λουν να αγω­νι­στούν ενά­ντια στην αντερ­γα­τι­κή και νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη αυτή επέ­λα­ση εκ­ποί­η­σης του δη­μό­σιου πλού­του της χώρας.

Για αυτό όσοι υπο­γρά­φου­με την επι­στο­λή αυτή ανα­λαμ­βά­νου­με την Πρω­το­βου­λία για την συ­γκρό­τη­ση κοι­νω­νι­κού με­τώ­που αντί­στα­σης και αγώνα ενά­ντια στο ξε­πού­λη­μα της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας και κα­λού­με σε συ­νά­ντη­ση την Πέμ­πτη 29 Μαρ­τί­ου 2018 στις 5 το από­γευ­μα στην Αθήνα, στα Γρα­φεία της ΠΟΕ/ΟΤΑ (Κα­ρό­λου 24, 3ος όρο­φος – Πλα­τεία Κα­ραϊ­σκά­κη, στάση Με­τα­ξουρ­γείο του μετρό) για να συ­ζη­τή­σου­με το θέμα της συ­γκρό­τη­σης και πρω­το­βου­λιών δρά­σης του.

ΕΔΩ για το κεί­με­νο Δια­κή­ρυ­ξης και τις υπο­γρα­φές.

Όσοι και όσες θέ­λουν να συ­νυ­πο­γρά­ψουν το κεί­με­νο, μπο­ρούν να στεί­λουν μή­νυ­μα ηλε­κτρο­νι­κού τα­χυ­δρο­μεί­ου στο saralexandris@​yahoo.​gr.