Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Κοινό μέτωπο ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαρτίου στην αίθουσα της ΠΟΕ/ΟΤΑ, σύσκεψη της «Ανοικτής Πρωτοβουλίας» για την συγκρότηση κοινωνικού μετώπου αντίστασης και αγώνα ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας

Δεκάδες αγωνιστές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, τόσο από χώρους της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, του ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΑΣΠΡΟΦΩΣ, Συγκοινωνιών (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), αλλά και συνδικαλιστές από την εκπαίδευση, τους ΟΤΑ, την Υγεία, καθώς και συλλογικότητες που δίνουν επιμέρους αγώνες.

          Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό κενό στην προσπάθεια συντονισμού και οργάνωσης του αγώνα για την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών.

Συνέχεια ανάγνωσης «ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Κοινό μέτωπο ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας»

Δημοσιεύθηκε στην Αναδημοσίευση,Δελτίο Τύπου,Κινητοποίηση,Συμπαράσταση

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για τη συγκρότηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες… Όπως είναι φανερό κυβέρνηση και δανειστές αλλά και σύσσωμη η μνημονιακή «αντιπολίτευση» σχεδιάζουν να εκποιήσουν, να εκχωρήσουν και να ξεπουλήσουν όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις και συνολικά όλη τη δημόσια περιουσία.

Το Δη­μό­σιο τα­μείο της χώρας δεν ανή­κει πια στο Υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών αλλά σε ανε­ξάρ­τη­τη από το Ελ­λη­νι­κό κρά­τος Αρχή και η δη­μό­σια πε­ριου­σία έχει ήδη πε­ρά­σει στο Υπερ­τα­μείο. Ανά­με­σά τους και οι Δη­μό­σιες Επι­χει­ρή­σεις Ύδρευ­σης και η Δη­μό­σια Επι­χεί­ρη­ση Ηλε­κτρι­σμού, δη­λα­δή το νερό και το ρεύμα! Τα δη­μό­σια αγαθά τα οποία έπρε­πε να έχει πρό­σβα­ση κάθε κά­τοι­κος και κάθε πο­λί­της αυτής της χώρας πλέον εμπο­ρευ­μα­το­ποιού­νται με ότι αυτό ση­μαί­νει για την κοι­νω­νία, την οι­κο­νο­μία και ιδιαί­τε­ρα τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα. Συνέχεια ανάγνωσης «ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για τη συγκρότηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας»